പേര് :

ഒമേഗ 6 ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ

ഗ്രൂപ്പ് : ധാതുക്കൾ

ഉത്പന്നം ചേരുവകൾ count
ബദാംബദാം (7) (0)
സോയസോയ (1) (0)
ചോളംചോളം (1) (0)
വറുത്ത് ബദാംവറുത്ത് ബദാം (2) (0)
വാൽനട്ട്വാൽനട്ട് (2) (0)
സൂര്യകാന്തിസൂര്യകാന്തി (1) (0)
മത്തങ്ങ വിത്ത്മത്തങ്ങ വിത്ത് (2) (0)
കമോമൈൽകമോമൈൽ (4) (0)
ഗ്രീൻ ടീഗ്രീൻ ടീ (9) (0)
1 - 9