ಹೆಸರು :

ಒಮೆಗಾ 6 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು

ಗುಂಪು : ಖನಿಜಗಳು

ಉತ್ಪನ್ನ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಎಣಿಕೆ
ಬಾದಾಮಿಬಾದಾಮಿ (7) (0)
ಸೋಯಾಸೋಯಾ (1) (0)
ಕಾರ್ನ್ಕಾರ್ನ್ (1) (0)
ಹುರಿದ ಬಾದಾಮಿಹುರಿದ ಬಾದಾಮಿ (2) (0)
ವಾಲ್್ನಟ್ಸ್ವಾಲ್್ನಟ್ಸ್ (2) (0)
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ (1) (0)
ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳುಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳು (2) (0)
ಕ್ಯಾಮೊಮೈಲ್ಕ್ಯಾಮೊಮೈಲ್ (4) (0)
ಹಸಿರು ಚಹಾಹಸಿರು ಚಹಾ (9) (0)
1 - 9