Млечен шоколад с алпийско мляко


Какаов пълнеж млечен пълнеж свой бисквити, захар палмово масло пшенично брашно, какаова маса, обезмаслено мляко на прах суроватка на прах трихидратирана млечна мазнина какао прах е монгатор соев лецитин глюкозен сироп лешникова паста сол набухватели, е500, е503, аромати, минимум 33 процента маса
제품 바코드 는 '7622210275516 '스위스 (.) 에서 생산되는
이 제품은 알레르기 의 원인 우유 ;
제품은 다음과 같은 질환 이 발생 : 심혈관 질환 - 마음과 심장 혈관 시스템 ;
바코드 100g 당 킬로 칼로리 100g (.) 에 지방 100g 의 단백질 100g 의 탄수화물 기본적으로 소비 양 ( g )
7622210275516
562.00 35.00 - 56.00 33.00
제품 에서 발견되었다 :
어떤 영양소 (.) 발견
- (E 900-999 기타)
이름 : 과당 포도당 시럽
그룹 : 위험한
경고 : 대량 소비 건강간 에너지로 즉시 이를 처리 하는 데 실패 지방 (.) 로 변환 (.) 에 문제 심혈관 위험 , 인슐린 저항성 , 당뇨병 (.) 의 위험을 증가
논평 : 미네랄, 비타민 등의 영양소 (.) 없이 단지 칼로리 와 몸을 제공합니다
E503 (E 500-599 미네랄 소금 , 산도 조절제 및 보습제)
이름 : 탄산 수소 암모늄
그룹 : 의심스러운
경고 : 예상 위장 불편
논평 : 점막 (.) 를 자극
- (E 1000년부터 1599년까지 추가 화학 물질)
이름 : 인공 맛
그룹 : 의심스러운
경고 : 그것은 건강 (.) 에 영향을 보증되지 는 그것을 . 을 소비하지 하는 것이 바람직하다
논평 : 실험실에서 화학 물질 에서 유래 와 전혀 영양가 가없는 (.) 식품 산업 의 각 인공 맛 은 건강 (.) 에 대한 몇 가지 해로운 영향을 미칠 수
E322 (E 300-399 산화 방지제 , 미네랄, 산도 조절제)
이름 : 레시틴
그룹 : 안전한 ,채식주의 자 에게 적합하지 않음
경고 : 과다 복용 은 위장 장애, 식욕 억제 , 무거운 발한 (.) 으로 이어질 수 있습니다
논평 : 대두 에서 준비 , 계란 노른자 , 땅콩 , 옥수수, 또는 동물 소스 (.) 는 , 독성 아니지만, 높은 용량으로 마가린 과 또한 초콜릿, 마요네즈 의 지방을 지원 하는 데 사용 위 장애, 식욕 억제 , 및 발한 (.) 으로 이어질 수
E500 (E 500-599 미네랄 소금 , 산도 조절제 및 보습제)
이름 : 중조
그룹 : 안전한
경고 : 부작용 (.) 의 증거 없다
논평 : 소량으로 소 . , 부작용 없음 .
- (E 900-999 기타)
이름 : 소금
그룹 :
경고 : 몸 에 의해 , 그러나 소량 (.) 를 필요
논평 : 소금 의 과다 사용 은 심혈관 질환 , 안과 질환 , 건강 (.) 의 전반적인 악화 로 연결