நீ என்ன சாப்பிடதளத்தில் அறிமுகம் கடந்த 10 பொருட்கள் பொருட்கள் எண்ணிக்கை
ரோஜா இடுப்புரோஜா இடுப்பு (10) (0)
சாமந்திசாமந்தி (1) (0)
காமோமில்காமோமில் (4) (0)
கருப்பு தேநீர்கருப்பு தேநீர் (2) (0)
பச்சை தேயிலை தேநீர்பச்சை தேயிலை தேநீர் (9) (0)
முனிவர்முனிவர் (2) (1)
ஹாவ்தோர்ன்ஹாவ்தோர்ன் (7)
(0)
வலேரியன்வலேரியன் (6) (0)
кисело мляко vedrare (0) (0)
Майонеза Hellmann's (0) (3)