Các ứng dụng Android "Những gì bạn ăn" đã tích hợp máy quét mã vạch , có thể quét mã vạch và có được một số được mã hóa trong đó . nhưng nếu máy tính của bạn đã cài đặt một trong những máy quét mã vạch sau đây :


Nó sẽ thích sử dụng chúng vì thực tế rằng họ chuyên . này nếu mong muốn của một người sử dụng có thể khám phá những khả năng thêm . khác

Ngoại trừ thông qua camera của điện thoại, bạn có thể sử dụng giọng nói của bạn để sai khiến con số bằng cách sử dụng tích hợp với Google Voice Google Voice . Trong - những gì bạn ăn - bạn có thể đọc các thành phần khi thêm sản phẩm mới . ngoại trừ một số các điều khoản của các thành phần được sử dụng trong các loại thực phẩm , đang làm khá tốt .

Trong khi vẫn không ios phiên bản của ứng dụng, người sử dụng iphone / ipad có thể sử dụng các trang web , mà được thiết kế để được thu nhỏ kích thước của màn hình . để quét mã vạch có thể được sử dụng các ứng dụng sau đây :
Siri sự sai khiến.