ಘಟಕಾಂಶವಾಗಿದೆ ಘಟಕಾಂಶವಾಗಿದೆ ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ
ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್-ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಸಿರಪ್ 40821
ಕೃತಕ ಪರಿಮಳವನ್ನು 31183
ಉಪ್ಪು 27009
ಹೈಡ್ರೋಜನೀಕರಿಸಿದ ಸಸ್ಯದ ಎಣ್ಣೆ 14687
E444 ಸುಕ್ರೋಸ್ 12160
E330 ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ 12057
E322 ಲೆಸಿತಿನ್ 11802
E338 ಫಾಸ್ಪರಿಕ್ ಆಮ್ಲ 7145
E500 ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾಬ್ರೋನೇಟ್ 5789
E450 Diphosphate 4291