വിഭാഗങ്ങൾ


പേര് ദഹനം കാലാവധി ഭക്ഷണങ്ങൾ count
മാംസം
   മാംസം നിന്നും 90 ലേക്ക് 300 മിനിറ്റ് 35
മത്സ്യം
   മത്സ്യം നിന്നും 30 ലേക്ക് 60 മിനിറ്റ് 29
പച്ചക്കറി
   പച്ചക്കറി നിന്നും 30 ലേക്ക് 60 മിനിറ്റ് 26
ഹൃദയത്തുടിപ്പ്
   ഹൃദയത്തുടിപ്പ് നിന്നും 90 ലേക്ക് 120 മിനിറ്റ് 15
പുതിയ ഫലം
   പുതിയ ഫലം നിന്നും 20 ലേക്ക് 40 മിനിറ്റ് 30
പാൽ
   പാൽ നിന്നും 90 ലേക്ക് 300 മിനിറ്റ് 7
ചോക്കലേറ്റ്
   ചോക്കലേറ്റ് നിന്നും 120 ലേക്ക് 180 മിനിറ്റ് 7
പരിപ്പ്
   പരിപ്പ് നിന്നും 120 ലേക്ക് 180 മിനിറ്റ് 10
റൊട്ടി
   റൊട്ടി നിന്നും 90 ലേക്ക് 180 മിനിറ്റ് 6
നീരുകൾ ആൻഡ് ഗ്യാസുള്ള പാനീയങ്ങൾ
   നീരുകൾ ആൻഡ് ഗ്യാസുള്ള പാനീയങ്ങൾ 60 മിനിറ്റ് 3
ഉണക്കിയ ഫലം
   ഉണക്കിയ ഫലം 30 മിനിറ്റ് 5