உறுப்புகள்


பெயர்
கண்கள்
கண்கள்
பற்கள், எலும்புகள் மற்றும் எலும்பு
பற்கள், எலும்புகள் மற்றும் எலும்பு
வயிறு
வயிறு
இதயம் மற்றும் இருதய அமைப்பு
இதயம் மற்றும் இருதய அமைப்பு
சிறுநீரகங்கள்
சிறுநீரகங்கள்
மூளை
மூளை
தசைகள்
தசைகள்
தைராய்டுதைராய்டு
கல்லீரல்கல்லீரல்
கணையம்கணையம்
நுரையீரல்நுரையீரல்