അവയവങ്ങളുടെ


പേര്
കണ്ണു
കണ്ണു
പല്ലുകൾ , എല്ലുകൾ, അസ്ഥി
പല്ലുകൾ , എല്ലുകൾ, അസ്ഥി
വയറ്
വയറ്
ഹൃദയവും രക്തചംക്രമണവ്യൂഹത്തിൻ
ഹൃദയവും രക്തചംക്രമണവ്യൂഹത്തിൻ
വൃക്ക
വൃക്ക
തലച്ചോറ്
തലച്ചോറ്
പേശികൾ
പേശികൾ
തൈറോയിഡ്തൈറോയിഡ്
കരള്കരള്
പാൻക്രിയാസ്പാൻക്രിയാസ്
ശ്വാസകോശംശ്വാസകോശം